Magatartási és etikai kódex

A Hiventures Zrt. számára kiemelten fontos az etikus és felelős működés biztosítása, ezért belső szabályzatot dolgozott ki, melynek célja, hogy:

  • meghatározza a Hiventures Zrt. munkavállalóival, megbízottjaival és partnereivel szemben támasztott legfontosabb etikai, magatartási és viselkedési követelményeket;
  • szabályozza az ügyfelekkel való tisztességes bánásmód elveit, a feddhetetlenség követelményét, a korrupció és az ajándékozás általános tilalmát;
  • iránymutatást adjon az együttműködés során követendő elvekhez, melyek a feladatok objektív, pártatlan és szakmailag magas színvonalon történő ellátását segítik elő; továbbá
  • biztosítsa a fentiek betartását, valamint az etikai szabályok megsértésének kivizsgálását.

Jelen Etikai kódex definiálja azokat az üzleti partnereink számára releváns értékeket, amelyekre a vállalat stratégiája és működése épül és amelyeknek való megfelelést elvárjuk partnereinktől és munkavállalóinktól is, így többek között az alábbiakat.

A Hiventures üzleti partnereitől elvárt, hogy tartsák magukat a törvénytisztelet, a felelősség, a becsületesség, mások emberi jogainak tiszteletben tartása, az őszinteség, a tisztesség, a megbízhatóság és a számonkérhetőség etikai értékeihez.

A Társaság által folytatott minden (pénzügyi) kommunikáció az információk átláthatóságán, alaposságán, időben történő közlésén, valamint a jogszabályoknak való teljes körű megfelelésen alapul annak érdekében, hogy biztosítható legyen a független és megbízható információkkal alátámasztott döntéshozatal lehetősége.

Társaságunk elkötelezett a diszkrimináció minden formájának – nem, kor, vallás, faj, politikai és szakszervezeti hovatartozás, nyelvi különbözőségből fakadó és egyéb különbségtételek – elítélése, továbbá a fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartása mellett.

A Hiventures Zrt. üzleti partnerei nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amelyet mások támadónak, megfélemlítőnek, megalázónak, rosszindulatúnak vagy sértőnek érezhetnek. A Társaság elfogadhatatlannak tartja a zaklatás bármilyen formáját.

A Társaság az ügyfelei személyes adatainak védelmét nem csupán elsődleges feladatának, hanem a velük fenntartani kívánt bizalmi kapcsolat alapfeltételének is tekinti. Vállalatunk üzleti partnerei minden üzleti adatot kötelesek bizalmasan kezelni az alkalmazandó titoktartási megállapodásoknak megfelelően. Az üzleti partnereknek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenniük az adatok bizalmasságának, teljességének és a jogosultak számára való hozzáférhetőségének biztosítására.

A Hiventures üzleti partnereinek tiszteletben kell tartaniuk mások magánszféráját, és be kell tartaniuk a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat; kizárólag a szükséges személyes adatokat gyűjthetik és kezelhetik; továbbá a jogszabályok szerint megfelelő, kellő tájékoztatást kell adniuk az érintetteknek.

A Társaság munkavállalói az ügyfelek, egyéb üzleti partnerek, hatóságok, azok képviselői, megbízottjai vagy munkavállalói, továbbá ezen személyekre tekintettel mások részére nem adhatnak vagy ígérhetnek jogtalan előnyt, illetve ezen személyektől nem kérhetnek, nem fogadhatnak el jogtalan előnyt, illetve annak ígéretét munkaköri kötelezettségük megszegéséért, illetve üzletszerzés, befektetés vagy egy szerződés elnyerésének érdekében.

Összeférhetetlenségről beszélünk azokban az esetekben, amikor a Társaság munkavállalóival kapcsolatos olyan üzleti és személyes körülmények állnak fenn vagy következhetnek be, amelyek gátolják vagy gátolhatják őket abban, hogy a Társaság vagy az ügyfelek érdekeinek megfelelően cselekedjenek. A Hiventures üzleti partnereitől is elvárt, hogy elkerüljenek, valamint felfedjenek minden olyan további helyzetet a prudens forráskihelyezés érdekében, amely összeférhetetlenséget okoz, vagy annak látszatát kelti.

A Társaság tudatában van annak, hogy a pénzügyi szolgáltatók fokozott mértékben ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy rajtuk keresztül pénzügyi bűncselekményeket követhetnek el, pénzügyi forrásokat juttathatnak jogellenes célra vagy bűncselekményből származó források legalizálását kísérelhetik meg. Ezek megelőzése érdekében folytatott munkánk alapvető célja a Társaság és az ügyfelek vagyonának védelme, így a Hiventures e tárgykörben is a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi a hazai-, európai uniós- és nemzetközi szabályokat és aktívan együttműködik a jogalkotókkal, hatóságokkal, érdekvédelmi szervezetekkel. A Társaság megkülönböztetett figyelmet fordít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére, melynek érdekében nagy hangsúlyt helyez a partnereik minél alaposabb megismerésére.

A Társaság a befektetési döntésekben nagy súlyt helyez a társadalmi és a környezeti szempontokra, valamint a megfelelő vállalatirányításra annak érdekében, hogy a befektetések kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést eredményezzenek.

A Társaság befektetési döntéseiben figyelembe veszi a társadalmi-környezeti kockázati tényezőket, melynek érdekében a Társaság nem vesz részt a környezetet károsító tevékenység finanszírozásában és kiemelt hangsúlyt fektet a nagy környezeti és társadalmi értékeket képviselő projektekre. A Hiventures nagy hangsúlyt helyez a környezet megóvására is, így üzleti partnereitől és munkavállalóitól elvárja, hogy a napi munkavégzés során legyenek figyelemmel a környezetvédelmi szempontokra.

A Hiventures üzleti partnereitől elvárja, hogy ezen alapelvek betartásával, és megfelelő intézkedések alkalmazásával fejezzék ki elkötelezettségüket ezen elvek mellett, lehetővé téve ezzel a fenti elvárásoknak, az alkalmazandó jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelést.

Amennyiben bármilyen etikai kérdés vagy panasz felmerül, vagy etikátlan magatartást kíván bejelenteni, forduljon a Társaságunkhoz a compliance@hiventures.hu címen vagy postai úton. A Társaság a jogsértések Társaságon belüli jelentésére független és önálló eljárást dolgoz ki és működtet, mely során nem tűr semmilyen megtorlást a megfelelőségi problémát vagy aggodalmat jóhiszeműen bejelentőkkel szemben.

Köszönjük, hogy közreműködik a fentiek betartásában az üzleti kapcsolatunk alatt!